Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

pomoc ukraina 2

pomoc ukraina 3

 

Miniatura artykułuOd 28 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. mieszkańcy regionu mogą wyrazić swoje zdanie na temat przyszłych inwestycji w ramach projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Miniaturka artykułuMiesiąc październik, od ponad 30 lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. Z tej okazji, 21 i 22 października w godzinach od 17:00 do 22:00, Podkarpackie Centrum Onkologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, zostanie podświetlone na różowo na znak solidarności z osobami zmagającymi się z nowotworem piersi. 23 października, w Przychodni Onkologicznej i w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odbędzie się „różowa sobota”, podczas której będzie można bezpłatnie skorzystać z badań i konsultacji.

Miniaturka artykułuZ wielką przyjemnością informujemy, że Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie po raz kolejny (szósty) została uhonorowana Diamentową Nagrodą Europejskiej Organizacji Leczenia Udarów Mózgu Angels Awards.

Miniatura artykułuJak będzie kształtował się biznes i turystyka w kontekście europejskich obszarów górskich? – na to pytanie próbowali wspólnie odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Zrównoważona turystyka. Biznes dla europejskich obszarów górskich”, która została zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, wspieranego przez Europejski Komitet Regionów. Udział w konferencji wziął marszałek Władysław Ortyl, który łączył się z pozostałymi uczestnikami z Rymanowa, położonego w Beskidach Niskich, będących częścią Karpat.

Miniatura artykułuZa nami słodkie wydarzenie – Podkarpackie Święto Miodu. Impreza odbyła się już po raz 16. i jak zwykle zgromadziła nie tylko pszczelarzy, ale także tych, którzy lubią miód. Były prelekcje, degustacje i konkursy.

Miniatura artykułuCo Fundusze Europejskie mogą mieć wspólnego z modą? Okazuje się, że bardzo dużo. W naszym regionie tworzenie nowego wzornictwa przy udziale środków z Unii, czy też kierowanie tego wsparcia na inicjatywy związane z przemysłem krawieckim, hafciarskim czy modowym to nic nowego.

Miniatura artykułuDo 1 stycznia 2022 r. należy wymienić stary, pozaklasowy kocioł (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) jeśli używany jest powyżej 10 lat od daty jego produkcji lub nie posiada tabliczki znamionowej.

 

Warunki oraz tryb przyznawania Nagród Województwa Podkarpackiego za działalność w sporcie

Warunki przyznawania

Nagroda ma formę pieniężną i może być przyznana osobie fizycznej, w tym osobie niepełnosprawnej, dla której miejscem zamieszkania jest miejscowość na terenie województwa podkarpackiego, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Nagrody przyznawane są osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu na terenie województwa podkarpackiego.

Nagroda może być przyznana w ciągu roku z własnej inicjatywy Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Nagroda nie może być przyznana ponownie za to samo osiągnięcie. 

Składanie wniosku

Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie wniosku. Wnioskodawcą może być stowarzyszenie kultury fizycznej, klub sportowy lub pełnoletnia osoba fizyczna.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 grudnia każdego roku, decyduje data wpływu do Urzędu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

Wniosek o nagrodę dla działacza (plik MS Word)
Oświadczenie do wypłaty nagrody (plik MS Word)

Ocena wniosku

Po zakończonym naborze wniosków są one weryfikowane pod względem formalnym. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu czy wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz poprawności wypełnienia wniosku. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia we wskazanym terminie.

Wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku:

 • złożenia wniosku po terminie,
 • złożenia wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę,
 • rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o nagrodę;
 • nieusunięcia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie.

Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej. Oceny merytorycznej wniosków, na podstawie uzasadnienia zawartego we wniosku, dokonuje powołana w tym celu Komisja.

Wysokość nagród

Wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może wynieść od 1000 zł do 2000 zł brutto. W przypadku wybitnych osiągnięć w działalności sportowej, wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może być wyższa, jednak nie może przekroczyć równowartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Warunki oraz tryb przyznawania Nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia sportowe

Warunki przyznawania

Nagroda ma formę pieniężną i może być przyznana osobie fizycznej, w tym osobie niepełnosprawnej, dla której miejscem zamieszkania jest miejscowość na terenie województwa podkarpackiego, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Nagrody Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane są w dwóch kategoriach:

 • zawodnikom - w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior, za zdobycie medalu w następujących zawodach:
  • Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF),
  • Uniwersjada (UNI),
  • Mistrzostwa Europy (ME),
  • Mistrzostwa Świata (MŚ),
  • Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie (YOG),
  • Igrzyska Olimpijskie (IO),
 • trenerom - za osiągnięte wysokie wyniki sportowe podopiecznych.

Nagroda może być przyznana w ciągu roku z własnej inicjatywy Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Nagroda nie może być przyznana ponownie za to samo osiągnięcie. 

Składanie wniosku

Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie wniosku. Wnioskodawcą może być stowarzyszenie kultury fizycznej, klub sportowy lub pełnoletnia osoba fizyczna.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 grudnia każdego roku, decyduje data wpływu do Urzędu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

Wniosek o nagrodę dla trenera (plik MS Word)
Wniosek o nagrodę dla zawodnika (plik MS Word)
Oświadczenie do wypłaty nagrody (plik MS Word)

Ocena wniosku

Po zakończonym naborze wniosków są one weryfikowane pod względem formalnym. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu czy wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz poprawności wypełnienia wniosku. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia we wskazanym terminie.

Wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku:

 • złożenia wniosku po terminie,
 • złożenia wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę,
 • rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o nagrodę;
 • nieusunięcia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie.

Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie nagrody dla zawodników i trenerów polega na przyznaniu punktów (P) wg następujących wzorów:

Pz = (M · K · D)

Pt = SSM + (M · K · D)

gdzie:

 • Pz – punkty dla zawodników
 • Pt – punkty dla trenerów
 • M – punkty za zdobyte medale (punkty sumują się):
  • za brązowy medal EYOF, Uniwersjady, ME, MŚ – 15 pkt.,
  • za srebrny medal EYOF, Uniwersjady, ME, MŚ – 20 pkt.,
  • za złoty medal EYOF, Uniwersjady, ME, MŚ – 25 pkt.,
  • za medal YOG, IO – 30 pkt.,
 • K – wskaźnik kategorii wiekowej zawodnika, który przyjmuje następujące wartości:
  • dla kategorii juniora młodszego - 0,6
  • dla kategorii juniora - 0,8
  • dla kategorii młodzieżowca - 1,0
  • dla kategorii seniora - 1,2
 • D – wskaźnik dyscypliny, który przyjmuje następujące wartości:
  • dla dyscyplin olimpijskich w roku składania wniosku - 1,0
  • dla pozostałych dyscyplin - 0,8
 • SSM – punkty zdobyte dla województwa podkarpackiego przez podopiecznych trenera w roku składania wniosku o nagrodę,

Po dokonaniu oceny merytorycznej sporządzane są listy rankingowe kandydatów do nagrody wg malejącej liczby punktów, osobno dla zawodników i dla trenerów.

Wysokość nagród

Wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może wynieść

 • dla zawodników - od 750 zł do 1500 zł brutto,
 • dla trenerów - od 1000 zł do 2000 zł brutto,

W przypadku wybitnych osiągnięć w działalności sportowej, wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może być wyższa, jednak nie może przekroczyć równowartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych

Warunki przyznawania

Stypendia sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym, w tym osobom niepełnosprawnym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby fizyczne: 

 • uprawiające gry zespołowe w kategorii seniorów,
 • uprawiające sport zawodowo.

Stypendium może otrzymać zawodnik startujący w kategorii wiekowej: junior młodszy, junior, młodzieżowiec lub senior, spełniający łącznie następujące warunki:

 • jego miejscem zamieszkania jest miejscowość na terenie woj. podkarpackiego, w której ten przebywa z zamiarem stałego pobytu,
 • uprawia dyscyplinę ujętą w wykazie sportów Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM), prowadzonym przez Ministerstwo właściwe dla sportu,
 • spełnia jedno zponiższych kryteriów wynikowych:
  • w roku składania wniosku reprezentował Polskę jako członek Kadry Narodowej w:
   • Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF),
   • Młodzieżowych Igrzyskach Olimppijskich (YOG),
   • Uniwersjadzie (UNI),
   • Mistrzostwach Europy (ME),
   • Mistrzostwach Świata (MŚ),
   • Igrzyskach Olimpijskich (IO)
  • w roku składania wniosku zdobył medal Mistrzostw Polski,

Zawodnik, który w roku ubiegania się o stypendium jest stypendystą i nie spełnił żadnego z ww. kryteriów, musi spełnić jedno z poniższych kryteriów wynikowych:

 • w roku składania wniosku o stypendium zajął miejsca od IV do VI w Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec,
 • w roku poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium reprezentował Polskę jako członek KN w EYOF, YOG, UNI, ME, MŚ, IO,
 • w roku poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium zajął miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior.

Kryterium wynikowe, związane ze zdobyciem medalu MP uważa się za spełnione, jeśli w rywalizacji, w której uzyskano wymagany wynik, wzięło udział co najmniej 8 zawodników w konkurencjach indywidualnych lub co najmniej 6 zespołów w konkurencjach wieloosobowych i drużynowych.

Kryterium wynikowe, związane z zajęciem miejsc IV do VI w MP, uważa się za spełnione, jeśli w rywalizacji, w której uzyskano wymagany wynik, wzięło udział co najmniej 10 zawodników lub zespołów.

Przez Mistrzostwa Polski należy rozumieć Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa Polski, w których zawodnicy zdobywają punkty zaliczane do systemu współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonego przez Ministerstwo właściwe dla sportu.  

Składanie wniosku

Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez pełnoletnich zawodników. W przypadku, gdy w dniu składania wniosku Wnioskodawca jest niepełnoletni, wniosek w jego imieniu składa jego rodzic lub opiekun prawny.

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 grudnia każdego roku (decyduje data wpływu do Urzędu). W przypadku stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia.

Wniosek o stypendium dla zawodników (plik MS Word).

Do wniosku należy dołączyć "Oświadczenie do celów wypłaty stypendium" (plik MS Word)

Wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku:

 • złożenia wniosku po terminie,
 • złożenia wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę,
 • niespełnienia przez Wnioskodawcę warunków przyznawania,
 • rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o stypendium;
 • nieusunięcia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie.

 

Ocena wniosku

Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, która polega na przyznaniu punktów (P) wg wzoru:

P = (SSM · WKW · WSSM) + KN + ST

gdzie:

 • SSM – punkty zdobyte dla Województwa Podkarpackiego w ramach SSM:
  • w konkurencjach indywidualnych – punkty zdobyte przez zawodnika za najlepszy uzyskany wynik w SSM, a w przypadku osób niepełnosprawnych ich równowartość w SSM w danej dyscyplinie i kategorii wiekowej,
  • w konkurencjach wieloosobowych (np. deble, trójki, sztafety) – równowartość punktów zdobytych w SSM przez zespół,
  • w konkurencjach drużynowych (np. hokej na lodzie, koszykówka, piłka nożna) – iloraz punktów SSM zdobytych przez drużynę i liczby 6,
 • WKW – waga kategorii wiekowej, która przyjmuje następujące wartości:
  • dla kategorii juniora młodszego - 2,0
  • dla kategorii juniora - 1,0
  • dla kategorii młodzieżowca - 0,5
 • WSSM – wskaźnik, obliczany dla roku zdobywania punktów w ramach SSM jako iloraz liczby województw w klasyfikacji województw w danej dyscyplinie w SSM i miejsca zajętego przez Woj. Podkarpackie, którego wartość wynosi:
  • 1,0 - dla ilorazu mniejszego lub równego 1,3
  • 1,5 - dla ilorazu większego od 1,3 i mniejszego lub równego 1,5
  • 1,8 - dla ilorazu większego od 1,5 i mniejszego lub równego 3,0
  • 2,0 - dla ilorazu większego od 3,0.
 • KN – punkty za najlepszy wynik zawodnika uzyskany w Kadrze Narodowej, wg poniższej punktacji:
  • w EYOF, Uniwersjadzie, ME, MŚ:
   - 15 pkt. za udział,
   - 30 pkt. za medal,
  • w YOG oraz Igrzyskach Olimpijskich:
   - 20 pkt. za udział,
   - 40 pkt. za medal.
 • ST – punkty dla osoby będącej stypendystą sportowym Województwa Podkarpackiego w roku składania wniosku – 25 pkt.

Po dokonaniu oceny merytorycznej sporządzana jest lista rankingowa kandydatów do stypendium wg malejącej liczby punktów.

Wysokość i wypłata

Stypendia przyznawane są na okres od 1 stycznia do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym. Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi w dyscyplinach lub konkurencjach indywidualnych może wynosić:

 • dla juniorów młodszych od 100 zł do 400 zł brutto miesięcznie,
 • dla juniorów od 200 zł do 500 zł brutto miesięcznie,
 • dla młodzieżowców od 300 zł do 700 zł brutto miesięcznie,
 • dla seniorów od 400 zł do 1000 zł brutto miesięcznie

Maksymalna wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi konkurencjach wieloosobowych lub dyscyplinach drużynowych w poszczególnych kategoriach wiekowych nie może przekroczyć połowy ww. kwot wymienionych.

Zawodnikowi, który spełnienia jedynie kryterium jakim jest zajęcie miejsc IV-VI w MP, może zostać przyznane stypendium w wysokości nie wyższej niż wysokość stypendium otrzymywanego w roku składania wniosku.

Zawodnikowi, który spełnia jedynie kryterium wynikowe za rok poprzedzający rok składania wniosku, może  zostać przyznane stypendium w wysokości nie wyższej niż połowa wysokości stypendium otrzymywanego w roku składania wniosku.

Wypłata stypendium następuje co miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy. Wraz z pierwszą wypłatą wypłacane jest wyrównanie za miesiące od początku okresu na jaki przyznano stypendium.

 
Wstrzymanie stypendium
 
Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku:
 • zaniedbywania przez stypendystę obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia,
 • nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy, lub stowarzyszenie, którego jest członkiem.

Ponowna wypłata, bez wyrównania za okres wstrzymania, nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu ustania ww. przyczyn.

Pozbawienie stypendium

Stypendysta zostaje pozbawiony stypendium, jeśli:

 • zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany,
 • posiada miejsce zamieszkania poza województwem podkarpackim,
 • podpisał kontrakt zawodowy,
 • został prawomocnie skazany,

Pozbawienie stypendium następuje od miesiąca następnego po miesiącu zaistnienia ww. przyczyn.

Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, a w szczególnych przypadkach przez okres sześciu miesięcy.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego