Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

logo NEREUSWśród celów województwa wymienionych w ustawie o samorządzie województwa wskazano m.in. kreowanie rozwoju regionu. Cel ten jest realizowany m.in. przez pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie konkurencyjności i nnowacyjności gospodarki województwa zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 26 sierpnia 2013 r. Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020.

Samorząd województwa podkarpackiego realizując zadania zapisane w Strategii podejmuje wielorakie działania służące wzmocnieniu konkurencyjności regionu w stosunku do innych, bardziej rozwiniętych obszarów kraju, a także regionów UE.

 Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjmując 25 maja 2015 roku Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), określił obszary priorytetowe dla regionu (inteligentne specjalizacje). Jednym z nich jest „Lotnictwo i kosmonautyka”, określona jako inteligentna specjalizacja wiodąca. Oznacza to ukierunkowanie wsparcia publicznego na projekty i inicjatywy sprzyjające szybkiemu rozwojowi tych branż w regionie. Źródłem finansowania regionalnych inteligentnych specjalizacji są głównie regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.

Aby to osiągnąć władze regionów, ich partnerzy (przedsiębiorcy, klastry, instytucje B+R) muszą angażować się w przedsięwzięcia i inicjatywy ponadnarodowe. Przedstawiciele regionu powinni być obecni na wszystkich istotnych spotkaniach w Europie i poza nią, na których tworzą się międzynarodowe i międzyregionalne konsorcja, czy pomysły na wspólne przedsięwzięcia.

Jednym z takich forów współpracy na arenie europejskiej jest Stowarzyszenie NEREUS. Powstało ono 18 grudnia 2007 r. na spotkaniu w Tuluzie, na którym 23 Regiony UE potwierdziły deklarację przystąpienia do prac mających na celu rejestrację Stowarzyszenia poprzez podpisanie Karty Politycznej w sprawie utworzenia i wdrożenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS.

Zapisane w Statucie cele Stowarzyszenia NEREUS to:
1. Wprowadzenie poziomu regionalnego do opracowywania i rozwijania europejskich programów kosmicznych oraz działań zawiązanych z infrastrukturą i zastosowaniami.
2. Promocja i wdrażanie partnerstwa, wspieranie programów współpracy transnacjonalnej i transgranicznej pomiędzy Regionami Europejskimi w celu rozwijania wspólnych lub uzupełniających środków i metod, w tym opracowanie zaleceń do wspólnych projektów i inicjatyw.
3. Spełnianie i wspomaganie potrzeb użytkowników końcowych w zakresie usług kosmicznych oferowanych przez programy Unii Europejskiej.
4. Zapewnianie wykorzystania usług kosmicznych we wszystkich Regionach Europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i zapewnienia prawidłowego wykorzystania potencjału technologii kosmicznych.
5. Wspieranie lepszej promocji europejskiego wymiaru kosmicznego w zglobalizowanej gospodarce.
6. Wzrost uczestnictwa obywatelskiego w tworzeniu polityki europejskiej i rozwoju rynków usług kosmicznych.

Dla osiągnięcia założonych celów NEREUS może realizować m.in. następujące działania:
1. Zbieranie informacji o dostępnych źródłach finansowania w Europie, zarówno publicznych (Europejskie Fundusze Strukturalne, programy ramowe UE, itp.), jak i prywatnych, w celu umożliwienia członkom NEREUS planowania i rozwijania projektów związanych z technologiami kosmicznymi.
2. Rozpoznawanie europejskich możliwości finansowania w celu wspierania i wspomagania działań Stowarzyszenia w sieci, w razie potrzeby.
3. Organizowanie konwencji, seminariów badawczych i działań edukacyjnych na rzecz członków Stowarzyszenia.
4. Promowanie i edukowanie użytkowników (publicznych i prywatnych) w zakresie potencjału i korzyści zastosowań związanych z przestrzenią kosmiczną.
5. Realizowanie takich działań jak identyfikacja użytkowników końcowych, sporządzanie listy wspólnych pytań i potrzeb, omawianie wspólnych dla Regionów Europejskich wyzwań dotyczących zastosowań technologii kosmicznych, identyfikacja wspólnej płaszczyzny w zakresie potrzeb użytkowników.
6. Doprecyzowywanie lub nadzorowanie badań naukowych, planów i aktualizacji w celu rozpowszechniania wiedzy na temat technologii kosmicznych.
7. Wydawanie opinii regionów NEREUS na temat legislacji oraz publikacji Wspólnoty Europejskiej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; szczególnie, jeżeli ma to wpływ na cele NEREUS.

W dniu 27 lutego 2017 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr XXXIII/576/17 w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS”. W oparciu o tę uchwałę oraz pozytywną opinię Wojewody Podkarpackiego wydaną w dniu 7 marca 2017 r. Minister Spraw Zagranicznych w dniu 27 marca 2017 r. Decyzją nr DDPK.233.3.2017/3 wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Podkarpackiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne. W dniu 28 marca 2017 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego przesłał do Pana Michele Emiliano – Przewodniczącego Stowarzyszenia NEREUS wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia wraz z niezbędnymi dokumentami. Zarząd Stowarzyszenia NEREUS w kwietniu 2017 r. zaakceptował wniosek Województwa Podkarpackiego, a Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia NEREUS w dniu 19 maja 2017 r. przyjęło Województwo Podkarpackie jako 26. pełnoprawnego członka Stowarzyszenia (www.nereus-regions.eu/full-members-list).

Przystąpienie Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia NEREUS stanowi kolejny krok w ramach realizowanej polityki wsparcia przedsięwzięć otwierających podkarpacką gospodarkę oraz sektor B+R na szeroko rozumianą branżę technologii kosmicznych i jest zgodne z „Priorytetami współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego”.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu NEREUS znajdą Państwo na stronie: www.nereus-regions.eu 

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego