Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Województwo Podkarpackie realizuje w ramach I Osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.


Projekt jest wynikiem Inicjatywy Catching-Up Regions, realizowanej wspólnie z Komisją Europejską, Bankiem Światowym i Ministerstwem Rozwoju, w trakcie której zidentyfikowano problem niskiej konkurencyjności podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W toku prac przeprowadzono szereg działań zmierzających do ustalenia przyczyn stagnacji wśród przedsiębiorców, przeanalizowano rozwiązania funkcjonujące w innych krajach europejskich w zakresie ekosystemu wsparcia biznesu oraz zidentyfikowano czynniki przyczyniające się do wzrostu MŚP. Na podstawie dokonanych ustaleń został opracowany model dystrybucji usług rozwojowych na rzecz firm, stanowiący odpowiedź na zidentyfikowany wyżej problem niskiej konkurencyjności podkarpackich MŚP. Założenia systemu zostały wyrażone w raporcie Banku Światowego pn. „Poland Catching-up Regions: pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach mniej uprzywilejowanych” (link do raportu)
http://documents.worldbank.org/curated/en/602791496297000398/Poland-catching-up-regions-pobudzanie-przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-na-obszarach-uprzywilejowanych 

Projekt „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” realizowany jest przez Województwo Podkarpackie (Beneficjenta) w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Partner projektu został wybrany w procedurze konkursowej w trybie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 41 839 000,00 PLN

Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych.
W ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowany system dystrybucji dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług rozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców usług zsieciowanych za pomocą Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (PPWB), funkcjonującej jako portal internetowy. Zastosowanie technologii teleinformatycznej w przedmiotowym projekcie pozwoli na dostarczenie narzędzia znacząco skracającego czas obsługi administracyjnej systemu wsparcia zakupu usług rozwojowych przez MŚP. Projekt opiera się na modelu popytowym polegającym na nabyciu przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wybranych przez siebie usług z dostępnej na Platformie listy. W przypadku braku usługi odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstwa, MŚP będzie mogło skorzystać ze wsparcia niezależnego doradcy, który pomoże zdiagnozować problemy rozwojowe firmy i zaprojektować usługę „szytą na miarę” (usługę specjalistyczną). Wykluczone będą proste, bieżące usługi (np. księgowe, prawnicze), szkoleniowe oraz usługi oparte o podwykonawstwo.
Koszt zakupu usługi na Platformie zostanie częściowo zrefundowany przedsiębiorcy. Wysokość refundacji uzależniona będzie od rodzaju zakupionej usługi, tj. standardowej lub specjalistycznej oraz obowiązujących regulacji dotyczących udzielania pomocy (np. de minimis).
Jedno przedsiębiorstwo w ramach projektu będzie mogło uzyskać pomoc w wysokości maksymalnie 200 tys. euro.

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych na Platformie zostanie zaprojektowany system kwalifikacji IOB i prywatnych dostawców usług oraz walidacji samych usług. Warunkiem umieszczenia na Platformie oferty danego dostawcy będzie spełnienie przez niego kryteriów kwalifikacyjnych mających na celu zagwarantowanie, iż usługi będą świadczone przez profesjonalne podmioty doradcze. Podobnie, oferowane na portalu usługi podlegać będą procesowi oceny i selekcji w oparciu o kryteria zapewniające wybór usług najwyższej jakości, mających największy wpływ na rozwój firm w regionie.

Zakładanym efektem realizacji projektu jest zwiększenie liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego korzystających z innowacyjnych usług, które w rezultacie wpłyną na wzrost konkurencyjności MŚP na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto zakłada się, że przedsięwzięcie przyczyni się do zaprojektowania przez instytucje otoczenia biznesu nowych lub ulepszonych zaawansowanych usług stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie firm działających na regionalnym rynku.

Wskaźniki produktu:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 477
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 477
3. Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu – 60

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub
ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu – 477

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego:
Pani Anna Lorynowicz, tel. 17 747 68 49, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani Renata Kulik, tel. 17 747 68 49, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani Katarzyna Augustyn, tel. 17 747 68 49, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:
Pan Grzegorz Karpiuk, tel. 17 866 12 86, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego