Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.
PSIP

22 kwietnia 2015 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przygotowania do realizacji i wyboru modelu projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

 

Cel projektu

Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Realizacja projektu PSIP umożliwi starostom powiatowym oraz Marszałkowi województwa podkarpackiego wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Historia

Pierwsze działania zmierzające do realizacji projektu z obszaru informacji przestrzennej podjęte zostały w 2014 roku. W marcu 2014 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie z kierownictwem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dot. możliwości współfinansowania działań związanych z realizacją projektów w obszarze informacji. Kolejne odbyło się 10 lipca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim, przy czym brali w nim udział również starostowie oraz przedstawiciele powiatów, a dotyczyło wspólnej realizacji projektów z obszaru informacji przestrzennej. W trakcie spotkania przedstawiciel Głównego Geodety Kraju przedstawił propozycję realizacji projektu w zakresie informacji przestrzennej województwa podkarpackiego. Została również złożona deklaracja zaangażowania się GGK w takie działania.

Podczas Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego, w dniu 24 września 2014 r. doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, Wojewodą Podkarpackim, liderem Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego i przedstawicielami Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Podkarpackiego”. Następstwem podpisania listu intencyjnego było podjęcie działań zmierzających do realizacji wytyczonych celów.

Podczas zwołanego w dniu 27 marca 2015 r. Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, podjęto decyzję rekomendującą wybór modelu realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Starostowie województwa podkarpackiego zarekomendowali model, w którym Województwo Podkarpackie pełniłoby rolę lidera w projekcie, natomiast powiaty byłyby partnerami. Potrzeba realizacji takiego projektu została także potwierdzona przez Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego, który 27 marca 2015 r., a następnie 20 kwietnia 2015 r. oraz 2 czerwca 2015 roku podejmował uchwały w tej sprawie.

Kolejne działanie zainicjował Zarząd Województwa Podkarpackiego, który uchwałą nr 45/1023/15 z dnia 22 kwietnia „W sprawie przygotowania do realizacji i wyboru modelu projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowania do realizacji projektu. Przyjęto, iż Projekt realizowany będzie w modelu PSIP, w którym Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jako Lider poprowadzi z partnerami jeden wspólny projekt, a część dotyczącą zasobów geodezyjnych zrealizują właściwe jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, które będą partnerami w projekcie.

Prace przygotowawcze

W miesiącu czerwcu 2015 r. rozpoczęto proces przygotowania do podpisania porozumień intencyjnych z powiatami województwa podkarpackiego. Obecnie wszystkie 25 powiatów (w tym 4 miasta na prawach powiatu) podjęło decyzję o przystąpieniu do projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

Podjęte przez powiaty województwa deklaracje miały różną formę, dlatego w miesiącu wrześniu podpisano jednolite intencyjne porozumienie o wspólnej realizacji projektu. W czerwcu br. uchwałą Konwentów Starostów Województwa Podkarpackiego powołanych zostało do Grupy roboczej siedmiu przedstawicieli powiatów. Ponadto w pracach Zespołu uczestniczą również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w szczególności Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego.

Prace obecne

W okresie od stycznia do września 2015 roku Departament Społeczeństwa Informacyjnego zorganizował 9 spotkań Grupy Roboczej i 2 z wykonawcą dokumentacji, mające na celu dokonanie niezbędnych uzgodnień dotyczących realizacji Projektu PSIP. Ponadto przez Departament SI została przygotowana uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotycząca zgody na przystąpienie do realizacji projektu PSIP. Uchwała taka została podjęta w dniu 31 sierpnia br.

Obecnie trwają parce mające na celu przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), który umożliwi sfinansowanie jego realizacji w ramach osi 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 3 września br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji inicjującej projekt PSIP. Studium Wykonalności projektu przygotuje firma „InfoStrategia” Andrzej Szczerba i Wspólnicy Spółka Jawna z Krakowa.

Opracowała:
Aleksandra Zioło

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego