Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackieWojewództwo Podkarpackie było jednym z pięciu województw realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. To największa inwestycja teleinformatyczna w Europie finansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu dla 90 proc. mieszkańców Polski Wschodniej i 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorców w regionach, Internet nie jest już luksusem a codziennością.

We wszystkich pięciu województwach na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz dotkniętych zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku, wybudowano regionalne sieci szkieletowe, stworzono 10 tys. km nowej sieci światłowodowej i ok. 1 tys. węzłów dystrybucyjnych. Regionalne sieci umożliwiają podmiotom komercyjnym budowę własnych sieci i w ten sposób łączą krajową sieć szkieletową z sieciami dostępowymi.

Budżet SSPW – województwo podkarpackie

- Kwota poniesionych wydatków ogółem: 322 010 128,24 PLN

- Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych: 262 170 882,57 PLN

- Wartość dofinansowania z EFRR: 222 845 250,18 PLN

- Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 26 217 088, 26 PLN

 

1. Informacje ogólne

Przedmiotem projektu była budowa regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa podkarpackiego. Sieć zapewnia mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie oraz umożliwia efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi, a także mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi.

Strategiczny cel, którego realizację ułatwia rozwój sieci i usług szerokopasmowych to pobudzenie rozwoju gospodarczego województw Polski Wschodniej. Sieć jest dostępna na równoprawnych zasadach dla wszystkich operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną infrastrukturę na terenie województwa.

2. Cele projektu

Celem projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej było zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA (sieć następnej generacji) na terenie województwa podkarpackiego, aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku (brak inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, mimo że byłoby to efektywne z punktu widzenia szerszej perspektywy ekonomicznej, w szczególności ze względu na pozytywne efekty w dostępie do wiedzy i usług elektronicznych, co skutkuje brakiem oferty usług dostępu szerokopasmowego lub istnieniem wyłącznie oferty o nieodpowiednich warunkach, tj. istotnie gorszych niż na obszarach o efektywnej konkurencji)
  • zapewnić, by obszary, które operatorzy uważają za nieopłacalne dla budowy sieci NGA w rozsądnym okresie zwrotu inwestycji, korzystały ze znaczącego wpływu tych sieci na gospodarkę i nie ucierpiały z powodu nowej przepaści cyfrowej. W wyniku realizacji projektu na ponad 44% obszaru województwa będzie możliwy dostęp do Internetu szerokopasmowego.

3. Okres realizacji:

  • rozpoczęcie realizacji projektu (podpisanie Umowy o dofinansowanie): 11 marca 2011 r.
  • podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą: 26 września 2013 r.
  • zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 30 września 2015 r.
  • zakończenie finansowe realizacji projektu: 31 grudnia 2015 r.

W ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie powstało:

  • 2066 km sieci światłowodowej;
  • 14 szt. węzłów szkieletowych
  • 189 szt. węzłów dystrybucyjnych

W ramach komponentu szkoleniowego projektu przeszkolono 2016 osób „wykluczonych cyfrowo”. Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest komplementarny w stosunku do wielu innych przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyczyniają się do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na terenie całego województwa.

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” realizowany jest w oparciu o Partnerstwo Publiczno Prywatne - umowę długoterminową zawartą pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, której celem było stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym a następnie operowanie wybudowaną infrastrukturą. Partnerem Prywatnym w projekcie „SSPW – województwo podkarpackie” jest firma Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o., której kontrakt obejmował zaprojektowanie, wybudowanie i świadczenie usług Operatora Infrastruktury sieci SSPW. Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. (ORSS) to spółka celowa powołana przez Hawe S.A. przy udziale TP Teltech oraz Alcatel-Lucent.

W dniu 31 grudnia 2015 r. odbiór końcowy wybudowanej sieci zakończył fazę budowy i projekt wszedł w fazę operowania. Spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe na mocy zawartej umowy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym będzie Operatorem Infastruktury do 31 grudnia 2023 r.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego