Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

W związku z realizacją przez Województwo Podkarpackie Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach i warsztatach dot. rewitalizacji.

Czytaj dalej...

 

Celem realizacji Zadania jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, w tym podniesienie wiedzy wśród przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego. Tym razem szkolenia i seminarium dotyczą następującego zakresu:

  • Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych - szkolenie jednodniowe (czerwiec 2021r.); Celem szkolenia jest wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju lokalnego (na poziomie gminnym i uwzględniającym zróżnicowanie wewnętrzne gminy), w tym monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji. Efektem szkolenia będzie ustalenie zakresu elementów składających się na system monitorowania rozwoju lokalnego i programów rewitalizacji (GPR i LPR). Gminy posiadające program rewitalizacji wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego zobowiązane są:

- do monitoringu i oceny skuteczności działań i wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

- do oceny aktualności i stopnia realizacji, co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w programie rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

  • Rozwój terenów zielonych w rewitalizacji - seminarium dwudniowe (czerwiec/lipiec 2021 r.); Celem seminarium jest podniesienie wiedzy samorządów lokalnych w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji poprzez uwzględnienie elementów przestrzeni rewitalizowanej w kontekście zrównoważonego rozwoju, elementów komponowania zieleni rewitalizacji przestrzeni publicznej oraz środowiskowych aspektów rewitalizacji. Mając na uwadze znaczenie przestrzeni publicznej terenów zielonych w procesie rewitalizacji jako kluczowego elementu mającego wpływ na zrównoważony rozwój rewitalizowanej przestrzeni seminarium będzie okazją do pogłębienia wiedzy
    w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji.
  • Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji - szkolenie jednodniowe (wrzesień 2021 r.). Celem szkolenia jest  celem jest podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji). Efektem szkolenia powinno być usystematyzowanie wiedzy w zakresie zagadnień dotyczących przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z art. 52 ustawy o rewitalizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane w oparciu o programy rewitalizacji opracowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym do 31 grudnia 2023 r. Po tym terminie, jeśli gmina zdecyduje się prowadzić proces rewitalizacji, możliwe to będzie w oparciu o gminny program rewitalizacji (opracowany na podstawie ustawy o rewitalizacji).

Szkolenia i seminarium są bezpłatne. Rekrutacja dotyczy udziału w szkoleniach / seminarium realizowanych w formie on-line. Dokładny termin szkoleń / seminarium zostanie ustalony po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą w ramach postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń i seminarium. Informacja w zakresie terminu szkolenia / seminarium dla gminy zostanie przekazana przez wykonawcę.

Do udziału w szkoleniach / seminarium zapraszamy przedstawicieli wszystkich gmin województwa, w szczególności gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w Wykazie programów rewitalizacji województwa podkarpackiego, jak również tych, które nie mają opracowanego programu rewitalizacji. Zachęcamy aby w szkoleniach wzięli udział również członkowie Komitetów Rewitalizacji / Zespołów Rewitalizacji oraz innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy (zgodnie z zapisami programu rewitalizacji).

W celu zgłoszenia się na szkolenia i seminarium, proszę o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie do w formie skanu  na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31 maja 2021 r.

Szkolenia realizowane będą z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Wszelkie informacje w zakresie zgłoszenia do udziału w projekcie można uzyskać telefonicznie: 17 747 68 78.

Przy dużym zainteresowaniu o zakwalifikowaniu na szkolenie / seminarium będzie decydować kolejność zgłoszeń, zatem zalecamy niezwłoczne przesyłanie formularzy zgłoszeniowych.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego