Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym seminarium / konferencji / warsztatach dotyczących rewitalizacji

W związku z realizacją przez Województwo Podkarpackie Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach edukacyjnych. Tym razem seminarium, konferencja i warsztaty dotyczą następującego zakresu:

  • Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych – seminarium jednodniowe (wrzesień 2021 r.). Czytaj dalej...

Celem seminarium (blok szkoleniowy 1) jest wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju lokalnego (na poziomie gminnym i uwzględniającym zróżnicowanie wewnętrzne gminy), w tym monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji. Efektem seminarium powinno być ustalenie zakresu elementów składających się na system monitorowania rozwoju lokalnego i programów rewitalizacji (GPR i LPR).

Gminy posiadające program rewitalizacji wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego zobowiązane są:

- do monitoringu i oceny skuteczności działań i wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

- do oceny aktualności i stopnia realizacji, co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w programie rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

  • Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – konferencja jednodniowa (wrzesień 2021 r.),

Celem konferencji jest podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji). Efektem konferencji powinno być usystematyzowanie wiedzy w zakresie zagadnień dotyczących przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z art. 52 Ustawy o rewitalizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane w oparciu o programy rewitalizacji opracowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym do 31 grudnia 2023 r. Po tym terminie, jeśli gmina zdecyduje się prowadzić proces rewitalizacji, możliwe to będzie w oparciu o gminny program rewitalizacji (opracowany na podstawie Ustawy o rewitalizacji).

  • Dostępność w rewitalizacji – warsztaty jednodniowe w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu, Przemyślu (wrzesień/październik 2021 r.).

Celem warsztatów jest  wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategiach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025. Warsztaty ukierunkowane powinny być na spełnienie wymagań dostępności w instytucjach publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, dostępności informacyjno – komunikacyjnej. Warsztaty powinny zawierać część teoretyczną oraz część praktyczną, w tym zajęcia warsztatowe, dyskusję poświęconą wybranych problemom.

Seminarium, konferencja i warsztaty są bezpłatne. Rekrutacja dotyczy udziału w seminarium / konferencji / warsztatach realizowanych w formie stacjonarnej. Dokładny termin i miejsce realizacji seminarium / konferencji / warsztatów zostanie ustalony po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą w ramach postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie seminarium / konferencji / warsztatów. Informacja w zakresie terminu i miejsca realizacji seminarium / konferencji / warsztatów dla gminy zostanie przekazana przez tut. Urząd w formie elektronicznej (na adresy e-mailowe uczestników wskazane w Formularzu zgłoszeniowym). Ponadto, zaproszenie do udziału w konferencji zostanie przesłane do gminy w formie elektronicznej (na adresy e-mailowe uczestników wskazane w Formularzu zgłoszeniowym) przez wykonawcę.

Do udziału w seminarium / konferencji / warsztatach zapraszamy przedstawicieli wszystkich gmin województwa, w szczególności gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w Wykazie programów rewitalizacji województwa podkarpackiego, jak również tych, które nie mają opracowanego programu rewitalizacji. Zachęcamy, aby w seminarium / konferencji / warsztatach wzięli udział również członkowie Komitetów Rewitalizacji / Zespołów Rewitalizacji oraz innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy (zgodnie z zapisami programu rewitalizacji).

W celu zgłoszenia się na seminarium / konferencję / warsztat, proszę o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go w formie skanu  na e-mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 27 sierpnia 2021 r.

Seminarium, konferencja i warsztaty realizowane będą:

- z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju,

- zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez rząd w związku z epidemią SARS-CoV-2, tj. Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszelkie informacje w zakresie zgłoszenia do udziału w projekcie można uzyskać telefonicznie: 17 747 68 78.

Przy dużym zainteresowaniu o zakwalifikowaniu na seminarium / konferencję / warsztaty będzie decydować kolejność zgłoszeń, zatem zalecamy niezwłoczne przesyłanie formularzy zgłoszeniowych.

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego